प्रकाशन

सि.नं. प्रकाशन मिति बिषय डाउनलोड
२०८० असार २६ आर्थिक सुशासन २०८० Download
२०७९ फागुन ३ बेरुजु र सरकारी बाँकी सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका Download
२०७९ साउन १ आर्थिक सुशासन २०७९ Download
२०७८ असार २२ आर्थिक सुशासन २०७८ Download
२०७७ चैत ३ बेरूजू फर्छ्र्यौट सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ Download