सरकारी बॉकी

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न बाँकी लगत रकम र जिम्मेवार व्यक्ति/फर्म/कम्पनीको विवरण ।
सि.न. लगत न. जिम्मेवार व्यक्तिको नाम ठेगाना बाबु/बाजेको नाम फर्म/संस्थाको नाम सरकारी बाँकी साँवा ब्याज जम्मा कैफियत
1 १०४३७-घरेलु लिलादेवी श्रेष्ठ का.म.न.पा.-५, ज्यावहाल कृष्णलाल/नन्दलाल ८,४०९.३४ २,९००.०० ११,३०९.३४ होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/१६ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
2 १०४३४-घरेलु इन्द्रलक्ष्मि रजितकार दधिकाेट ७ ,भक्तपुर कृष्णराम/गणेश बहादुर २,७४०.४० ८९०.०० ३,६३०.४० सुति उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०५/०९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
3 १०४३१-घरेलु ठुलाे बीर बहादुर राइ रामाटे नुवाकाेट बुद्धीमान/हस्त बहादुर ३,४९७.८९ १,१७३.५७ ४,६७१.४६ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०९/२६ र २०३४/११/०५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
4 १०४२८-घरेलु लालीगुरास राइ रातमाटे, नुवाकाेट निर बहादुर राइ/भिमलु राइ ९९७.३७ ५७३.५७ १,५७०.९४ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/१०/२५ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
5 १०४२०-घरेलु मिरा शर्मा पाैडेल का‍म‍पा २२ डिल्लीबजार माधब प्रसाद/धनन्जय पाध्या १०,२८०.०९ ४,७५०.०० १५,०३०.०९ सुति कपडा बुनाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३५/१०/०३ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
6 १०३८८-घरेलु धनसिह दमाइ ( काशीराम ) दशाैदी ९ , जुम्ला जसीराम दमाइ/जयसुर दमाइ ३,२६५.९५ २,०००.०० ५,२६५.९५ सिलाई उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३२/०२/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
7 १०२२९-घरेलु रन्जना चालिसे कामपा ३३ ज्ञानेश्वर लिलाराम/रिद्धीलाल ३,२६३.०८ २,०००.०० ५,२६३.०८ होजियारी उधोग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिबाट २०३४/१२/०७ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
8 १०२१३-घरेलु गिरिजा भण्डारी का‍म‍पा हाडीगाउ गगाराम/पुष्पराम ४,६४४.३३ २,९००.०० ७,५४४.३३ होजियारी उद्योग सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट २०३४/०३/२९ मा लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
9 १०१९३-घरेलु शारदा श्रेष्ठ का जि क्षेत्रपाटी गणेश लाल श्रेष्ठ/जाेगमेहर लाल श्रेष्ठ ३,१८१.७८ २,६९५.०३ ५,८७६.८१ २०३४/०३/१७ मा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
10 १००९४-घरेलु बीर बहादुर तामाङ हेटाैडा ९ रत्न बहादुर तामाङ/शेर बहादुर तामाङ २,७२७.८२ २,५६८.०० ५,२९५.८२ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
11 १००५७-घरेलु रामकृष्ण साखकर्मी नासमना भक्तपुर १४ बिष्णुलाल/हरिलाल ४,३०२.११ १,०००.०० ५,३०२.११ टोपी उद्योग स्थापना गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
12 ८१७८-तेजारथ दुर्गा लाल श्रेष्ठ डिएसपी राेड नेपालगज सानु लाल/बिष्णुदास बैदेिशक हुलाक ७,२८०.०० ४,०८६.९५ ११,३६६.९५ २०२८/५/१३ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९७८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
13 ७०३२-तेजारथ प्रेम बहादुर सिह जनकपुर धनुषा गणेश बहादुर/रणध्वज सिन्धुली जिल्ला पचायत ५,७५४.२७ ५,७५४.२७ ११,५०८.५४ २०२२/४/१२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९४८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
14 ६४३५-तेजारथ बसन्त कुमार श्रेष्ठ जिल्ला सप्तरी माैजे इन्द्र लाल/कृष्ण लाल सिराहा हेल्थ सेण्टर ७,०४२.८६ ७,०४२.८६ १४,०८५.७२ २०२६/३/२७ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १०४६१।०० मध्येको सापटि बाँकी
15 ५२२१-तेजारथ राम नारायण सिह प्रचादी माेजा पिपराजली बासुदेब /तर्प सिह केन्द्रिय टेली कम्युनिकेशन ६,२७१.०८ ६,२७१.०८ १२,५४२.१६ २०२३/३/१० मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९१८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
16 ४७०७-तेजारथ दलमान सिह बस्नेत वडा न ७ चाबिहल हाल पकनाजेाल भक्तमान सिह/डिल्लिमान सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय ८,३८५.७७ ८,३८५.७७ १६,७७१.५४ २०२६/१/२९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १७१७६।०० मध्येको सापटि बाँकी
17 ४६७३-तेजारथ हरीदाश राइ का जी पुतली सडक हाल पकनाजेाल गाेपाल सिह/भुपाल सिह प्रहरी प्रधान कार्यालय ६,४८१.६७ ६,४८१.६७ १२,९६३.३४ २०२६/१०/२२ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु ९३६०।०० मध्येको सापटि बाँकी
18 १९२८-अन्य उपेन्द्र ढकाल हंसपुर गा.वि.स -१, गोरखा ईन्द्रलाल ढकाल/ यू.डि.एलिस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. ३१५,४३७.०० ५,५६१.२३ ३२०,९९८.२३ कवाडी कर संकलनको ठेक्कामा भाग लिइ तोकिएको समयमा सम्झौता गर्न नआएकोले तल्लो क्रममा रहेको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्दा फरक पर्न गएको रकम नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएकोले ।
19 १९२७-अन्य राकेश थकाली जोमसोम ४ मुस्ताङ जित बहादुर थकाली/पुर्ण बहादुर थकाली थाक ठिनी इन्जिनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. १,१८८,०४३.०० १२०,१०६.२६ १,३०८,१४९.२६ सम्झौता गर्न तोकिएकाे समयमा उपस्थिति नभएकाे र उक्त ठेक्काकाे धरौटि जफत गरि चौथो उपक्रममा रहेकाे फर्म संग सम्झौता प्रक्रिया‍ अगाडी बढाउदा कार्यालायलाई घाटा परेकाे हुनाले ।
20 १९२६-अन्य ईश्वर रिमाल भरतपुर १२, चितवन टंक प्रसाद रिमाल/डणपानि रिमाल नताशा निर्माण सेवा १४,५६३,७८४.८५ २,३१४,२४५.२६ १६,८७८,०३०.११ सम्झौता बमाेजिमकाे कार्य नगरि निर्माण स्ठल छाडी निर्माण कार्य अलपत्र पारेकाे कारण ।
21 १९२५-बेरुजु विश्वास झा सप्तरी जिल्ला मौवाहा गा.वि.स वडा नं.१ विवेकान्नद झा/दिनेश झा पप्पु/बाम्ती जे.भी. २१,०६५,८०४.९६ ८,४०३,२३६.१७ २९,४६९,०४१.१३ ठेक्का नं.HPR/3372244/070/71/011 तिनाउ खोला पुल र ठेक्का नं.HPR/3372244/070/71/012 डोण्डा खोला पुलको सम्झौता भई भुक्तानी लिएकाे तर कार्य सम्पन्न नगरेकाेले ठेक्का तोडिएकाे र महालेखा परिक्षककाे प्रतिवेदनबाट असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरिएकाे
सुनिल रौनियार पानि ट्याङ्कि 10 विरगंज, पर्सा हरिनारायण रौनियार/अयोध्या प्रसाद रौनियार
22 १९२४-बेरुजु सैयद रियाजउद्धिन काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३१ मसले जुद्धिन/ बफेलो क्वालिटी फुड्स प्रा.ली. ६,१२९,१६३.०० ०.०० ६,१२९,१६३.०० सम्झौता मुताविकको काम नभई सरकारी अनुदान रकमको दुरुपयोग गरेको ।
23 १९२३-बेरुजु मोती यादव छिटाहा-२, सुनसरी रामदेव यादव/महावीर यादव यादव कन्ट्रक्सन ७,०५१,६५०.०० २,७४७,६८९.१९ ९,७९९,३३९.१९ कृषिजन्य मालसामान, वनकस तथा जडिबुटीको जिल्ला निकासी ठेक्काको राजश्व नबुझाएको।
24 १९२२-बेरुजु राधाकृष्ण कार्की खहरेखोलावडा नं. ५, चाल्नाखेल, टौदह, काठमाडौं गणेश बहादुर कार्की /लाल बहादुर कार्की टौदह कन्ष्‍ट्रक्सन ४,०८९,३६८.५० २,४६४,८२४.८५ ६,५५४,१९३.३५ सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १ र २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
25 १९२१-बेरुजु विष्णु बहादुर डि.सि. प्यूठान न.पा. वडा नं.६ माझकोट जित बहादुर दशौदी/चम्फा सिंह दशौदी धर्मेन्द्र निर्माण सेवा प्रा.लि. ४,०८९,३६८.५० २,४६४,८२४.८५ ६,५५४,१९३.३५ सडक डिभिजन सुर्खेतको ठेक्का नं १ र २-२०६९/७० को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने रकम र पेश्कि बाँकी बापतको रकम असुल गर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
26 १९१६-बेरुजु सुनिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर बिदुर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लाेकप्रिय निर्माण सेवा १२,८११,१०३.३६ ०.०० १२,८११,१०३.३६ पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खणडको ठेक्का नं. MHWH/WS/Bridge-09/067-68 को सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न नगरेकोले उक्त ठेक्का अन्त्य गरी क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको आ.ब. २०७१/७२ को हर्जना बापतको बेरुजु
सुशिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर किशाेर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की
27 १९१५-बेरुजु खाेम बहादुर के सी पाेखरा महानगरपालिका १० हर्क बहादुर के सी/माधब के सी खाेम /यरुष ६,९८३,८९०.९२ ०.०० ६,९८३,८९०.९२ गोटिखेल स्वास्थ्य चौकि भवन निर्माणा का लागि भएको सम्झौता बमोजिम निर्माणा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेकोले नियमानुसार ठेक्का तोडि अन्य प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्दा क्षतिपुर्ति बापत नेपाल सरकारलाई बुझउनुपर्ने भनि लेखापरिक्षणबाट औँल्याईएको बेरुजु
लक्ष्मी बस्नेत कार्की मुलपानी ८ , काठमाण्डाै लाेकध्वज बस्नेत/मकरध्वज बस्नेत
28 १९१४-बेरुजु प्रदिपमान प्रधान का म पा २० मरुटाेल अक्षतमान प्रधान/देबमान प्रधान २,३७७,३८७.२२ २,३७७,३८७.२२ ४,७५४,७७४.४४ आ.ब. २०५४/५५ मा परकुशन ड्रिलिङ रिङ मेसिन २ थान सप्लाई गर्ने ठेक्का संझौता अनुसार ६०% रकम सिपमेन्ट भएपछि फिल्ड परिक्षणा गरी सामानको गुणास्तर उपयुक्त नभएकोले लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
29 १९१३-बेरुजु सुनिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर बिदुर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की लाेकप्रिय निर्माण सेवा ३,१९४,११९.५३ २,१३९,६२२.५३ ५,३३३,७४२.०६ मध्य पहाडी लोकमार्ग तुल्सीपुर ( दाङ सडक खणडको ठेक्का संझौता अनुसार काम नसकि बिचैमा काम छोडी फर्कि नआएको भनि लेखापरिक्षणबाट म.ले..प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
सुशिल कार्की पालुङ्ग ४ मकवानपुर/अस्थायि ठेगानाः- कालिमाटि काठमा किशाेर कार्की/चन्द्र बहादुर कार्की
30 १९१२-बेरुजु BBB champions oil company valy DR, Houston,TX 77069 , USA / BBB champions oil company ११,८०६,०४४.६० ८,०८६,३३१.९२ १९,८९२,३७६.५२ आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
31 १९११-बेरुजु Emirates Associated Business Group P O Box 45662,Abu Dhabi,UAE / Emirates Associated Business Group २१,६२५,८५२.४८ १४,८१२,२२७.७३ ३६,४३८,०८०.२१ आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
32 १९१०-बेरुजु Texana Resources Company 2325 Finney Vallet Taxas 77471 USA / Texana Resources Company १०७,१३७,९८३.५६ ७३,३८२,१८०.५२ १८०,५२०,१६४.०८ आ.ब. २०६९/७० देखि २०७१/७२ सम्मको भू-वहाल कर बापतको म.ले.प. बेरुजु
33 १९०९-बेरुजु पियुष बहादुर अमात्य पाेखरा १५ छिने डाडा/ अस्थायिः- का.म.न.पा.१० गंगाहि कृष्ण बहादुर अमात्य/चन्द्र बहादुर अमात्य दि फुलवारी ली पाेखरा २४६,६६४,४८२.०० १८८,६८१,४३३.९० ४३५,३४५,९१५.९० क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
सन्जु अमात्य राजभण्डारी का.म.न.पा.१० गंगाहिल बानेश्वर पियुष बहादुर अमात्य/कृष्ण बहादुर अमात्य
गंगा अमात्य का.म.न.पा.१० गंगाहिल बानेश्वर रामदास जोशि/राजमान सिंह
आन्टु श्रेष्ठ का.म.न.पा.कुरिया गाँउ लक्ष्मण श्रेष्ठ/डबल बहादुर श्रेष्ठ
आयुष अमात्य का.म.न.पा.१० गंगाहिल बानेश्वर पियुष बहादुर अमात्य/कृष्ण बहादुर अमात्य
सुमी अमात्य का.म.न.पा.१० गंगाहिल बानेश्वर पियुष बहादुर अमात्य/कृष्ण बहादुर अमात्य
नुरा श्रेष्ठ का.म.न.पा.कुरिया गाँउ पियुष बहादुर अमात्य/कृष्ण बहादुर अमात्य
34 १९०८-बेरुजु सुरेन्द्र बहादुर सिह महाकाली ६ , कचनपुर लाल बहादुर सिह/छैन ह्यापी आवर प्रा लि ६९,३२७,५००.०० ३३,०३०,७८९.०४ १०२,३५८,२८९.०४ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
गोकर्ण लामिछाने वागेश्वरी ७ नुवाकोट लोकनाथ लामिछाने/छैन
भोज बहादुर बम हाट ०९ बैतडी खगेन्द्र बहादुर बम/छैन
35 १९०७-बेरुजु राकेश बाधवा भारत / नेपाल रिक्रीयसन सेन्टर प्रा ली ५३५,०३३,९२७.६३ ४०९,२६४,३०८.४८ ९४४,२९८,२३६.११ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
शान्ति चड्डा नक्शाल काठमाण्डाे /
तुलाराम भट्ट मातातिर्थ काठमण्डाै /
सुबर्ण क्षत्री ललितपुर नेपाल /
रिचर्ड डोयल टटल अमेरिका /
शालिनी बाधवा भारत /
36 १९०६-बेरुजु राधेश्याम सराफ नक्साल, काठमाण्डाै दुर्गादत्त/गाेधन दास हाेटल याक एण्ड यती प्रा ली ११८,७५०,०००.०० ९०,८३५,६१६.४४ २०९,५८५,६१६.४४ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
रत्ना देवि सराफ का.म.न.पा.१ नक्साल राधेश्याम सराफ/दुर्गादत्त सराफ
अरुण कुमार सराफ का.म.न.पा.१ नक्साल राधेश्याम सराफ/दुर्गादत्त सराफ
उमेश सराफ का.म.न.पा.१ नक्साल राधेश्याम सराफ/दुर्गादत्त सराफ
37 १९०४-बेरुजु दिनेश बहादुर बिष्ट ललितपुर धाेबीघाट / साेल्टी हाेटल ली ६१,३३३,३३२.७८ ४६,९१५,७९८.६६ १०८,२४९,१३१.४४ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
38 १९०३-बेरुजु मशकुर अहमद लारी काेनार्क गार्डेन ६ वर्डमान राेड अलीपुर काेलकता मुमताज अहमद लारी/मख्तुम बक्स लारी हाेटल एभरेष्ट इण्टरनेशनल प्रा ली १०३,५६२,५००.०० ७९,२१८,२१९.१८ १८२,७८०,७१९.१८ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
39 १९०२-बेरुजु तप्त बहादुर बिष्ट ढाँकु-७ अछाम बिर बहादुर बिष्ट/ अन्नपुर्ण इन्टरनेशनल प्रा.लि. ११६,९१५,१७५.६४ ८९,४३२,१०१.४८ २०६,३४७,२७७.१२ क्यासिनो रोयल्टी बक्यौता बेरुजु बापतको रकम
जोत्सना बस्नेत ललितपुर १ कुपण्डोल बसुन्धरा विक्रम शाह/त्रिभुवन विक्रम शाह
कल्पदिप राई खलंगा ९ सल्यान महेन्द्रविर राय/
ईश्वरी प्रसाद श्रेष्ठ /
नरेन्द्रलाल प्रधान का म न पा ७ काठमाण्डौ मनिकलाल प्रधान/
40 १८९७-बेरुजु सत्यलाल हिराचन सिद्धार्थनगर ४ रुपन्देही हिरालाल हिराचन/नर बहादुर हिराचन हिराचन / बाेखिम ६४७,६६८.०० ६४७,६६८.०० १,२९५,३३६.०० सडक सञ्जाल विकास आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित हिले,बसन्तपूर मुडे, चैनपूर खाँदवारी सडक योजनाको आ.ब.२०६९/७० को श्र्रेस्ता लेखापरिक्षण भई म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको बेरुजु
सराेज रेग्मी ललितपुर ३/अस्थायी ठेगानाः- का.म.न.पा.३२डिल्लिबजार कल्याण नाथ रेग्मी/भैरब नाथ रेग्मी
41 १८९६-बेरुजु उत्तम बहादुर सिह सहाेडवा ४ महाेत्तरी माेहन बहादुर सिह/राम बहादुर सिह कृषि अनुसन्धान परीषद ५६४,१०९.६० ५६४,१०९.६० १,१२८,२१९.२० कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तरगत राष्ट्रिय गाई भैसी कार्यक्रम खुमलटार,ललितपुरमा कार्यरत रहँदा कार्यक्रमको रकम बैङ्क खाताबाट झिकि हिनामिना गरी मस्यौट गरेको रकम र रा. मकैबालि अनुसन्धान कार्यक्रमबाट लिएको पेश्कि रकम फछ्यौट नगरेको हुँदा कायम भएको बेरुजु
42 १८९३-बेरुजु महेन्द्र बिक्रम शाह धुलिखेल १ काभ्रे शेष कुमार शाही/डम्बर कुमार शाह समग्र बिकास प्रतिष्ठान धुलिखेल २२७,४००.०० २२७,४००.०० ४५४,८००.०० समग्र विकास प्रतिष्ठान धुलिखेलमा तत्कालिन अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहँदा नगर निर्वाचन २०६२ मा मतादाता जागरणा कार्यक्रम सञ्चालानार्थ जि.वि.स. काभ्रेबाट गैर कानुनी रुपमा रु. २२७४००/-( बुझिलिएकाले अ.दु.अ.आ. द्वारा २०६६/०९/१८ मा निजबाट अशुल गर्ने भनि निर्णाय भै अशुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाँकि
43 १८९२-बेरुजु टिपरानी लिम्बु सम्दु-३ तेह्रथुम /अस्थायी ठेगानाः-का.म.न.पा.व.डा ७ अम्बर बहादुर/कुवेर सिंह १,०२०,८३४.०० १,०२०,८३४.०० २,०४१,६६८.०० आ.ब. २०६३/६४ मा सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा बापत रकम भुक्तानी लिँदा मोहिले जग्गनको एकतिहाई अंह मात्र पाउने हुँदा बढि भुक्तानी लिएको १०२०८३४/- मोहि बाटै अशुल उपर गर्ने भनि म.ले.प. द्वारा औँल्याईएको लेखापरिक्षणा बेरुजु
44 १८९०-बेरुजु नन्दु कृष्ण श्रेष्ठ भैसे १ मकवानपुर सानुकाजी श्रेष्ठ/आसमरु श्रेष्ठ एन एण्ड एन एस कन्ट्क्सन १,२८३,७३०.२२ १,२८३,७३०.२२ २,५६७,४६०.४४ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
45 १८८८-बेरुजु यादबराज जाेशी बिराटनगर ०९ मेनरोड /हाल अष्ट्रेलिया माधबराज जाेशी/गाेबिन्दराज जाेशी प्रगती निर्माण सेवा २९०,५०९.७५ २९०,५०९.७५ ५८१,०१९.५० भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब.२०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
46 १८८७-बेरुजु धर्म लाल तामाङ बानेश्वर, काठमाण्डाै पन्चलाल तामाङ/कमान सिंह तामाङ धर्म एस निर्माण सेवा १,५४८,५९६.९७ १,५४८,५९६.९७ ३,०९७,१९३.९४ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षणा हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
47 १८८६-बेरुजु माेहन बहादुर खत्री छितापाेखरी ३, खाेटाङ/ हालः- त्रियुगा न.पा. वडा ३ उ हंश बहादुर खत्री/जमान सिह खत्री राम्चे सिद्ध निर्माण सेवा १९५,६४९.४८ १९५,६४९.४८ ३९१,२९८.९६ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
48 १८८५-बेरुजु ज्ञान बहादुर लामा काठमाण्डाै , बानेश्वर सुकराम लामा/गगाराम सिह दाप्चा निर्माण सेवा १,४४६,४४७.९५ १,४४६,४४७.९५ २,८९२,८९५.९० भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
49 १८८४-बेरुजु हरिबश बर्ताैला हेटाैडा २, मकवानपुर काम्तु बर्ताैला/देब नारायण बर्ताैला बिन्ध्याचल निर्माण सेवा १८५,१८०.२४ १८५,१८०.२४ ३७०,३६०.४८ भालुवाङ प्यूठान सडक आयोजनाको आ.ब. २०५०/५१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार बाटो निर्माणा गर्ने कार्यको शिलशिलामा लेखा परिक्षण हुँदा कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (सा.ले. स. तथा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निणाय भै)
50 १८८२-बेरुजु कृष्ण प्रसाद कुर्मी पाेखरिया ३, पर्सा महन्त राउत कुर्मी/गाेबर्धन राउत कुर्मी ७०,३५१.०० ७०,३५१.०० १४०,७०२.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
51 १८८१-बेरुजु प्रभु प्रसाद पाेखरिया ३, पर्सा शिब नारायणसाह तुरहा/सुर्य साह तुरहा ६,५००.०० ६,५००.०० १३,०००.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षण बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
52 १८८०-बेरुजु महेन्द्र राउत कुर्मी पाेखरिया ३, पर्सा रामनन् राउत कुर्मी/रामधनी राउत कुर्मी ३३,५००.०० ३३,५००.०० ६७,०००.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
53 १८७९-बेरुजु बिन्देश्वरी प्रसाद सहनी पाेखरिया ५, पर्सा राम बेलास सहनी/मंसी सहनी २९८,८६८.०० २९८,८६८.०० ५९७,७३६.०० पोखरिया नमुना गा.वि.स. बाट तरकारी बजार, माछापोखरी र बस बिसौनी समेत विभिन्न व्यक्तिहरुलाई ठेक्का दिईएकोमा बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएकाले लेखापरिक्षणा बाट कायम भएको म.ले.प. बेरुजु (अ.दु.अ.आ. र नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णाय भै)
54 १८७८-बेरुजु खडग बहादुर रेग्मी गुमी २, सुर्खेत/अस्थायि ठेगानाः- बालकुमारि काठमाडौ बल बहादुर रेग्मी/पहलसिह रेग्मी गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकाेट ५,१७०,८९२.०० ५,१७०,८९२.०० १०,३४१,७८४.०० गृहस्थाश्रम केन्द्र जाजरकोटको अध्यक्ष रहँदा गरिवी निवारणा कोषतर्फको रु ५१७०८९२/- रकम हिनामिना गरेकाले असुल उपर गर्नुपर्ने सरकारी बाकिँ
55 १८७७-बेरुजु शेर बहादुर खड्का हेमन्तवाडा ३, बझाङ/अस्थायि ठेगानाः- जयपृथ्वि न.पा. मनी खड्का/जगी खड्का कण्ठ राेग नियन्त्रण आयाेजना कालीकाेट १७६,४१६.१५ १७६,४१६.१५ ३५२,८३२.३० साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कण्ठरोग नियन्त्रणा आयोजना कालिकोटमा जु सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
56 १८७६-बेरुजु लाल बहादुर राेक्का चैनपुर ७ , बझाङ जगी राेक्का/इन्द्रमान राेक्का कण्ठराेग नियन्त्रण आयाेजना जुम्ला २३९,५८४.१२ २३९,५८४.१२ ४७९,१६८.२४ साँल्ट टेडिङ कर्पोरेसन लि. अन्तर्गत कण्ठरोग नियन्त्रणा आयोजना जुम्लामा सहायक पदमा कार्यरत हुदा लिएको पेश्कि फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
57 १८७४-बेरुजु काली प्रसाद खनाल दुलारी ५, माेरङ हरी प्रसाद खनाल/शिब निधी खनाल स्वास्थ सेवा बिभाग १,२३२,०४९.०० १,२३२,०४९.०० २,४६४,०९८.०० स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत रहदा पटक पटक गरि रु १२३२०४९/- पेश्कि लिइ फछ्र्यौट नगरेकाले असुल उपर गर्नु पर्ने पेश्कि बेरुजु
58 १८७०-बेरुजु ज्वालाराम सैजु का‍मपा ३२ घटृेकुलाे पुर्ण बहादुर/धन बहादुर जे आर सैजु इण्टरप्राइजेज १९१,०००.०० १९१,०००.०० ३८२,०००.०० जे.आर. सैजु इन्टरप्राइजेजको नामबाट निजामति किताबखानको लागि आ.ब. २०५३/५४ मा फाइलिङ क्याविनेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि काम ठेक्का सर्त बमोजिम नगरेको कारण बाट कायम भएको बेरुजु रकम रु १९१०००/- र सो को हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
59 १८६९-बेरुजु मनाेज कुमार थापा कालभैरब , दैलेख/ विन्देश्वर न.पा.५ कृष्ण बहादुर थापा /पदम बहादुर थापा सशस्त्र प्रहरी बल ३०,२८५.०० ३०,२८५.०० ६०,५७०.०० ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व. २०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३०२८५/- र हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
60 १८६४-बेरुजु श्याम कुमार आचार्य प्यूठान न.पा. वडा नं. १ खैरा माझघर खुबीराम आचार्य/ठाकुर प्रसाद आचार्य सशस्त्र प्रहरी बल ३०,०००.०० ३०,०००.०० ६०,०००.०० ससस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलयमा कार्यरत हुदा आ.व.२०५९/६० मा लिएको पेश्कि रकम रु ३००००/- हाल सम्मको व्याज समेत असुल हुन बाकि
61 १८६३-बेरुजु बिष्णु तिमल्सिना भरतपुर ११, चितवन/अस्थायिः-का.जि.न.पा.९ बत्तिसपुतलि बाबुराम तिमल्सिना/बुद्धीसागर तिमल्सिना सर्बाेदय प्रिन्टर्स प्रा ली ३४६,०४७.०० ३४६,०४७.०० ६९२,०९४.०० आ.व. २०५८/५९ मा गृह मन्त्रालयमा मतदाता परिचयपत्र छपाई गरेबापत बढि भुक्तानी लिई रु ३४६०४७/- बुझाउन बाकी भएको र उक्त रकम नबुझाएकोले अशुल गर्नु पर्ने सरकारी बाकी र सो को हाल सम्मको व्याज समेत
62 १८५८-बेरुजु सुरेन्द्र मिश्र मैना कडेरी १ सप्तरी/हालः-उदयपुर त्रियुगा न.पा.१० द मुक्तिनाथ मिश्र/जगन्नाथ मिश्र १,१८६,७५७.७१ ०.०० १,१८६,७५७.७१ रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
63 १८५६-बेरुजु आर डि टटल,सुश्री केटसरिन सीम्हनाके ताहाचल काठमाण्डाै / नेपाल रिक्रिएशन सेन्टर ५९५,४९६.५० ५९५,४९६.५० १,१९०,९९३.०० नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर प्रा.लि. को नाममा रहेको सरकारी बाकी रु.९२००४९६।५० र सोको मिति २०५४/०३/०९ देखि हालसम्मको व्याज मध्ये रु १७२१००००/- असुल भै अरु बाँकी
64 १८५२-बेरुजु राेशन कुमार लामा पिपरा ३ सिमरा , बारा कृष्ण कुमार/चक्र बहादुर लामा कन्ट्रक्सन लि ५,१८२,६४४.०० ५,१८२,६४४.०० १०,३६५,२८८.०० ठेक्का संझौता बमोजिम किस्ता रकम संझौता म्याद भित्र नबुझाएकोले जमानत बापत राखेको धरौटी बाट अशुल गरी बाँकि रहेको म.ले.प. बेरुजु
65 १८५१-बेरुजु बिमला देबी शर्मा बीरगज उप न पा ७ , पर्सा माेहनलाल/पति मुरलीधर खानी तथा भुगर्भ बिभाग २७९,७५०.०० ०.०० २७९,७५०.०० खानि नविकरण दस्तुर बापतको राजश्व खानि तथा भूगर्व विभागलाई नबुझाएको
66 १८५०-बेरुजु पासाङ ग्याल्जेन लामा का.म.न.पा ४ बालुवाटार आङ दाेर्जे लामा/रिजी लामा खुम्बु कन्ट्क्सन क प्रा ली ४३,०६०,५४७.९९ ०.०० ४३,०६०,५४७.९९ बागमति क्षेत्र ढल निर्माण समितिबाट टनेल निर्माण ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का गरी काम सम्पन्न गर्दा सरकारलाई खुद दायित्व थपिएको रकम अशुली बाँकि
निमा ग्याल्जेन लामा फाप्लु सल्लेरी २, साेलुखाेम्बु पासाङ ग्याल्जेन लामा/आङ दाेर्जे लामा
67 १८४१-बेरुजु बिश्वनाथ प्रसाद जयसवाल कलैया ८, बारा जाेगिन्द्र प्रसाद जयसवाल/ ससद सचिवालय १५,६०२.१२ १५,६०२.१२ ३१,२०४.२४ रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
68 १८१५-बेरुजु प्रकाश बहादुर सिह काडा ८, बाजुरा/ हालः- काठमाण्डौ लाजिम्पाट बिर बहादुर/देबी प्रसाद राष्ट्रीय पञ्चायत ३०,२३२.५० ३०,२३२.५० ६०,४६५.०० रा.पं.स. हुँदा लिएको पेश्की फछ्रर्यौट बाँकि
69 १८०९-बेरुजु राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ बीरगज अलखिया राेड राम बहादुर श्रेष्ठ/पुर्ण बहादुर श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग १००,०००.०० ०.०० १००,०००.०० छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
70 १८०७-बेरुजु बिष्णुलाल श्रेष्ठ का म पा ३ त्रिपुरेह्वर रण बहादुर श्रेष्ठ/देब नारायण श्रेष्ठ खानी तथा भुगर्भ बिभाग ७५,०००.०० ०.०० ७५,०००.०० छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत विदेश अध्यन गइ अध्यन पश्चात खानि तथा भूगर्व विभाग छात्रवृत्ति ऐन बमोजिम सेवा नगरेकोले अशुल गर्न बाँकि
71 १७९६-बेरुजु सजय कुमार थापा चाैलाही २, लमही श्यामसुन्दर थापा/बहादुर सिह थापामगर काे ले निका कालीकाेट ६२,०००.०० ६२,०००.०० १२४,०००.०० नापि गोश्वारा रुकुममा कार्यरत हुँदा कर्मचारीको तलव भत्ता दोहोरो लेखेको तथा बिल भरपाई बेगर ज्यामि ज्याला हिनामिना
72 १७९५-बेरुजु कान्ती देबी कलवारनी बीरगज १२ , पर्सा राम सेबक साह/सुनर साह जगदम्बा ट्रेडिङ कन्सर्न, विरगंज २३७,०००.०० २३७,०००.०० ४७४,०००.०० २०५०/१२/०५ मा जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरबाट राशन वितरणा गर्न लिएको पेश्की रु.२३७०००।०० र सो को ब्याज समेत अशुल गर्न बाँकि
73 १७९४-बेरुजु भरत बहादुर खडका फत्तेपुर ४ , सप्तरी खुवा बहादुर/लाल बहादुर काे ले नि का सप्तरी २,५५०.०० २,५५०.०० ५,१००.०० को.ले.नि.का. सप्तरीको लेखापाल पदमा हुँदा आ.ब. २०५१/५२ को पेश्की बेरुजु
74 १७७८-बेरुजु मदन कुमार कलवार बीरगज १२, पर्सा लखनलाल/रामनारायण १३१,००८.९२ ८८,२८१.४७ २१९,२९०.३९ रासन ठेक्का तोडेबापत लेखापरिक्षणबाट औल्याईएको बेरुजु
75 १७३५-बेरुजु मुक्ति नाथ शर्मा तनहुँ भानु न.पा.४ चुदी बेसी रुद्र नाथ/गाेपी नाथ मुक्ती कुखुरा तथा मत्स्य पालन ३८,०००.०० ३८,०००.०० ७६,०००.०० स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
76 १७३१-बेरुजु रामजी कुमार श्रेष्ठ मालिका ५ बाग्लुङ/हालः- कालिका नगरपालिका डिल्ली कुमार/दुर्गा बहादुर सुष्मा पाेल्ट्री फर्म ३०,०००.०० ३०,०००.०० ६०,०००.०० स्नातक बेरोजगार ऋणा तथा ब्याज समेत २०५४/०३/३१ सम्मको बाँकि
77 १३८७-बेरुजु छिमी गुरुङ मनाङ/हालः- का.जि.ठमेल / ८१,८९५.०० ०.०० ८१,८९५.०० इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन
78 १३८६-बेरुजु काजी थापा मनाङ/हालः- का.जि.ठमेल / ८९,८७०.०० ०.०० ८९,८७०.०० इजजात वेगर सामान पैठारी २०५४/०३/३१ सम्मको ब्याज कैद ६ महिना १८ दिन
79 १३३९-घरेलु धनिराम मुल देबराम सार्की खलगा १ हाल दशरथचन्द १ बैतडी / २,९१३.०८ २,७७४.११ ५,६८७.१९ घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट लिएको घरेलु तर्फको ऋण बाँकि
80 ८९२-तेजारथ तारा मानन्धर काजी झाेछे गाेबिन्दलाल/न्हुच्छे नारायण ललितपुर अस्पताल ७,०६५.२६ ७,०६५.२६ १४,१३०.५२ २०२५/११/९ मा घर किन्न बापत सापटि लिएको रु १००८०।०० मध्येको सापटि बाँकी
81 २३६-तेजारथ मान बहादुर शाह दाङ हाल काठमाण्डाै नर बहादुर/गुमान बहादुर भैरब नाथ गण ९,१९४.७० ९,१९४.७० १८,३८९.४० २०२६/३/२४ र २०२६/८/१३ मा घर बनाउन बापत सापटि लिएको रु १२६२५।०० मध्येको सापटि बाँकी
जम्मा २,६२०,८५२,०२८.४२